شیر توپیچ بوتانی دو پین فلکه آلومینیوم

کد محصول 150011070028 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

سایز سیلندر

11تا 25 کیلوگرم

ورودی

3.4-14NGT

جنس دسته

آلومینیوم

خروجی

0.880-14NGT-LH

تست مقاومت به نشتی ها ی داخلی و خارجی

100%

فشار تنظیم شده سوپاپ اطمینان

1.3 ± 26بار