شیر روپیچ بلاروس دوپین فلکه برنجی (سوپاپ دار)

کد محصول 150011060022 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

سایز سیلندر

11تا 25 کیلوگرم

ورودی

W28.8-14NGT

جنس دسته

برنجی

خروجی

W21.8-14LH

تست مقاومت به نشتی ها ی داخلی و خارجی

100%

فشار تنظیم شده سوپاپ اطمینان

1.3 ± 26بار