شیر روپیچ سوریه ای دو پین فلکه برنجی

کد محصول 150011030008 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

سایز سیلندر

11تا 25 کیلوگرم

ورودی

W19.8-14

جنس دسته

برنجی

خروجی

W21.8-14LH

تست مقاومت به نشتی ها ی داخلی و خارجی

100%

فشار تنظیم شده سوپاپ اطمینان

1.3 ± 26بار