شیر روپیچ پرسی دوپین فلکه آلومینیوم

کد محصول 150011050018 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

سایز سیلندر

11تا 25 کیلوگرم

ورودی

M26.2×2

جنس دسته

آلومینیوم

خروجی

W 20-14LH

تست مقاومت به نشتی ها ی داخلی و خارجی

100%

فشار تنظیم شده سوپاپ اطمینان

1.3 ± 26بار