شیر عراقی دو مرحله ای

کد محصول 150011010003 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

سایز سیلندر

11تا 25 کیلوگرم

تست مقاومت به نشتی ها ی داخلی و خارجی

100%

فشار تنظیم شده سوپاپ اطمینان

1.3 ± 26بار

ورودی

W28.8-14NGT

خروجی

EN1286