شیر پیک نیکی 2.5کیلویی با خروجی بوتان

کد محصول 150011040009 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

سایز سیلندر

2.5کیلوگرم

ورودی

W19.8-14

جنس دسته

آلومینیوم

خروجی

G3/8LH

تست مقاومت به نشتی ها ی داخلی و خارجی

100%

فشار تنظیم شده سوپاپ اطمینان

1.4 – 28بار, 2.8 + 28بار