شیر پیک نیکی2.5کیلویی با خروجی پرسی

کد محصول 150011040011 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

سایز سیلندر

2.5 کیلوگرم

ورودی

W19.8-14

جنس دسته

آلومینیوم

خروجی

W20-14LH

تست مقاومت به نشتی ها ی داخلی و خارجی

100%

فشار تنظیم شده سوپاپ اطمینان

1.4 – 28بار, 2.8 + 28بار