شیر روپیچ پرسی دوپین فلکه برنجی

کد محصول 150011050017 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

سایز سیلندر

11تا 25 کیلوگرم

ورودی

M26.2×2

جنس دسته

برنجی

خروجی

W 20-14LH

تست مقاومت به نشتی ها ی داخلی و خارجی

100%

فشار تنظیم شده سوپاپ اطمینان

1.3 ± 26بار