شیر فشاری ایران نیجریه ای

کد محصول 150011100040 دسته بندی

توضیحات تکمیلی

سایز سیلندر

11تا 25 کیلوگرم

ورودی

Ø27mm

خروجی

3.4-14NGT

تست مقاومت به نشتی ها ی داخلی و خارجی

100%

فشار تنظیم شده سوپاپ اطمینان

1.3 ± 26بار